logo


Lena Jonson & Tamara Torstendahl Salytjeva (red.): Poltava: Krigsfångar och kulturutbyte

Lena Jonson & Tamara Torstendahl Salytjeva (red.): Poltava: Krigsfångar och kulturutbyte. Atlantis 2009. 388 s. [Boken finns även i en rysk utgåva]

Antologins 388 sidor rymmer 20 artiklar skrivna av både ryska och svenska historiker. Bokens ambition är ytterst ambitiös och lovvärd; att teckna kunskapsöverföringen, utbytet och det ömsesidiga inflytandet mellan Ryssland och Sverige åren efter fältslaget vid Poltava. Berömligt är även att boken trycks i två utgåvor, en rysk och en svensk.

Artiklarna är uppdelad i tre större sektioner: om de svenska och ryska krigsfångarna (10 artiklar), om ”Utbyte och inflytande” (5 artiklar) samt slutligen: om ”Avtrycken av Poltava i svensk historia” (5 artiklar om man här även räknar in Rolf Torstendahls artikel ”Poltava: – Slaget, historien och symbolen” som enligt min uppfattning bättre hade passat in under detta tema). Med tanke på det stora antalet involverade författare har det sannolikt inte varit lätt att skapa en enhetlig produkt med en klar röd tråd och sammanstämmig formalia. På dessa två punkter uppvisar även antologin klara brister. Bokens titel ”Poltava: krigsfångar och kulturutbyte”, samt den ovan presenterade ambitionen, stämmer endast delvis överens med bokens innehåll.

Flera av artiklarna behandlar exempelvis en betydligt mer omfattande tidsperiod (ofta hela stora nordiska kriget, ibland hela stormaktstiden). Och i många artiklar diskuteras inte relationen mellan de två länderna, utifrån antologins inledande ambition. De olika artiklarna verkar inte särdeles samstämmiga. Få artikelförfattare har exempelvis refererat till vad någon annan författare har skrivit i antologin.  Boken förefaller inte heller enhetligt strukturerad vad gäller formalia. Det är påtagligt att de olika författarna inte tillräckligt väl ”synkat” sina referenssystem. Nu är de tyvärr tämligen heterogent utformade, inte minst vad gäller frekvensen. Några har valt att nota alla sina citat och indrag, andra inte. De flesta har placerat förnamn före efternamn och angett dem med initialer, men inte alla. Den värsta röran finns dock i referenserna av källmaterialet.

Antologin som helhetsprodukt är med andra ord tämligen svag. Men hur ser de enskilda bidragen ut?  Nja, då och då finns här brister; i klara syften, i formalia samt i språkbehandling – sannolikt på grund av missar vid översättningen. Men visst förmedlar flera av artiklarna intressanta kunskaper. Vad gäller de åtta artiklarna om de svenska krigsfångarna, skrivna av ryska författare, får man på ett relativt lättillgängligt sätt tidvis ta del av ryskt information om de svenska krigsfångarnas öden.  Håkan Jorikson bidrar med en intressant och välstrukturerad artikel om de ryska krigsfångarnas öden i Sverige. Claes Peterson ger oss en initierad bild av de svenska förebilderna vid Peter den stores förvaltningsreformer. Pavel Krotov har författat en ytterst intressant artikel om den ryska taktiska utvecklingen under åren 1700–1709 som ifrågasätter den tämligen gängse (svenska) uppfattningen om att ryssarna ”apade efter” det svenska offensiva maneret.   Björn Asker har skrivit en intresseväckande artikel om den svenska synen på Ryssland under Peter den stores tid, där han bland annat ifrågasätter den vanliga uppfattningen att få personer inom svensk statsledning såg Ryssland som ett militärt hot vid slutet av 1600-talet. Därtill ger han en intressant bild av hur den svenska synen på Ryssland förändrades under frihetstiden.  Det finns fler guldkorn men jag väljer av utrymmesskäl att sätta punkt här. Avslutningsvis vill jag på nytt lyfta fram det lovvärda i att göra rysk forskning om bland annat de svenska krigsfångarna tillgänglig för en svensk publik. Jag önskar dock att man ägnat mer tid åt att skapa en enhetlig produkt.

Magnus Perlestam

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13