logo


Boris Grigorjev & Aleksandr Bespalov:Kampen mot övermakten. Baltikums fall 1700–1710

Boris Grigorjev & Aleksandr Bespalov:Kampen mot övermakten. Baltikums fall 1700–1710. Svensk översättning av Bengt Eriksson. Efron & Dotter 2012. 232 s.

De flesta av oss känner säkert till fältslaget vid Poltava; dess förhistoria, förlopp och resultat. Och kanske även slagen vid Narva, Fraustadt, Lesna och Holowczyn. Men hur många av oss är bekanta med fältslagen vid Errastfer, Hummelshof, Systerbäck, de ryska belägringarna av Nöteborg, Nyenskans och Dorpat? Gemensamt för dessa stridigheter är att de utspelades i Baltikum under åren 1700–1710 samt att de slutade med en rysk seger. Denna bok har som ambition att fylla denna lucka i vårt vetande om det stora nordiska kriget. Vad som gör boken särdeles intressant är att den är skriven av två ryska forskare, med utgångspunkt från ryskt källmaterial och rysk forskning. En lyckosam trend inom nuvarande militärhistorisk forskning om det stora nordiska kriget.

Bokens disposition är primärt kronologisk, efter ett kort inledande kapitel om bland annat Karl XII och Tsar Peters personligheter och några intressanta inblickar i den ryska armé organisation vidtar en cirka 200 sidor lång genomgång av stridigheterna i östersjöområdet, en intressant läsning som underlättas av ett antal goda kartor.

Betoningen ligger på de strategiska, taktiska och diplomatiska skeendena. Det är framförallt de större striderna som ges utrymme; de få fältslagen, några större skärmytslingar och belägringarna (Nöteborg, Nyenskans, Dorpat, Narva, Viborg). Det är synd att författarna inte i någon högre utsträckning analyserar och diskuterar krigets förutsättningar, dvs. de logistiska aspekterna av kriget och de många små skärmytslingar som sannolikt uppstod i dess kölvatten. Författarna är även väldigt ordkarga när de beskriver den ryska belägringen av Jamo (år 1703), den ges endast två rader. Orsaken är sannolikt brist på ryska källor men författarna har här missat det faktum det finns rättsmaterial på den svenska sidan som ger inblickar i belägringen. (För en längre beskrivning av denna belägring, med utgångspunkt från svenskt källmaterial, se en kort artikel Karolinska förbundets årsbok 2013).

Boken är till sin form populärhistorisk, vilket sannolikt är den bakomliggande orsaken till att den överlag saknar noter, en genomgång av källorna, en diskussion om eventuella källkritiska problem samt en mer uttalad forskningsgenomgång. Detta är något jag är den första att beklaga eftersom detta skulle ha gjort verket mer vetenskapligt pregnant. En miss är även att innehållsförteckningen saknar sidhänvisningar.

Dessa anmärkningar till trots vill jag avslutningsvis betona att denna bok fyller en viktig kunskapslucka om krigföringen under det stora nordiska kriget, då den ger oss en god översikt av de större strider som förekom i det nuvarande Baltikum åren 1700–10; konflikter som fram till nu levt i skuggan av de som samtidigt skedde i Polen och Ryssland.

Magnus Perlestam

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13